VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GRASSPARTNERS BV

DEFINITIES:

Verkoper; GrassPartners BV, gebruiker van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Koper; De wederpartij van Grass Partners BV.

Overeenkomst; De overeenkomst tussen Grass Partners B.V. en haar wederpartij.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, offertes, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen hoe dan ook genaamd, van GrassPartners BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Grass Partners BV aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, in onderhandeling met GrassPartners BV is en/of een rechtsbetrekking -hoe ook genaamd- met haar is aangegaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de wederpartij van GrassPartners BV naar eigen algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. Dit is alleen anders, indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden. Is dit wel het geval, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 6. Zijn of worden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. GrassPartners BV is dan gerechtigd het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

  ARTIKEL 2. OFFERTES
 1. Alle offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding specifiek is genoemd. Een offerte zonder termijn voor aanvaarding is derhalve op geen enkele wijze bindend. Een aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard met inachtneming van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 2. Van de door GrassPartners BV gedane offertes maken ook deel uit ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit geheel blijft eigendom van GrassPartners BV en moet op haar verzoek aan haar worden teruggegeven en mag zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. GrassPartners BV behoudt alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten.

  ARTIKEL 3. PRIJZEN
 1. Genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, B.T.W. , heffingen van overheidswege, export- verzend-, vracht, administratie-, en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

  GrassPartners BV behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. GrassPartners BV heeft het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien Grass Partners BV zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruikt maakt, dient de koper binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

  ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer GrassPartners BV een gegeven order, schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging wordt verzonden.
 2. De koper is aan zijn order gebonden gedurende een periode van 14 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 14 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien GrassPartners BV de order alsnog aanvaardt/bevestigt binnen deze periode van 14 dagen.
 3. De door GrassPartners BV aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 7 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van en andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

  ARTIKEL 5. TERMIJNEN
 1. De door GrassPartners BV opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn maar slechts als levertermijn indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in een individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
 2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken af magazijn. Ook buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van de koper.
 3. Tenzij kopers zelf voor een expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met een door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
 4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft GrassPartners BV het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is GrassPartners BV gerechtigd op – zulks te harer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter GrassPartners BV van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is GrassPartners BV gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
 7. In geval van levering door de verkoper, is de koper verplicht ervoor zorg te dragen dat het afleveradres voor de verkoper goed te bereiken is. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor het afleveradres op de geplande datum van aflevering onbereikbaar is, dient de koper dit tijdig voor de levering aan verkoper te melden. Verkoper behoudt zich het recht voor leveringen uit te stellen dan wel op te schorten indien het afleveradres niet goed bereikbaar blijkt. Eventuele extra kosten die verkoper in verband met die bijzondere omstandigheden moet maken, zijn voor rekening van de koper.

  ARTIKEL 6. KLACHTEN
 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen of verbeteringen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met de in de branche gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om beperkte maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen of verbeteringen.
 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 5 werkdagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. De kennisgeving moet geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige, volledige en tijdige controle te verrichten.
 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens GrassPartners BV betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken vervalt indien: a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan GrassPartners BV ter kennis zijn gebracht; b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien; d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet; e. De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 6 maanden sedert de levertijd is verstreken.
 4. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door GrassPartners BV geleverde zaken zal een door GrassPartners BV aangewezen deskundige een bindende uitspraak doen.
 5. Indien ingevolge het hier voorgaande tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen. Wenst de koper gebrekkige goederen te retourneren, geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper op kosten van de verkoper in de originele verpakking en op de wijze zoals door de verkoper wordt aangegeven.
 6. Reclameren dient ten alle tijden te gebeuren voordat de goederen zijn verwerkt of gesneden. In het geval dat de goederen reeds, -voor een deel- zijn verwerkt en of gesneden, vervalt het reclamerecht in zijn totaliteit en gelden de goederen als geaccepteerd.

  ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
 1. De aansprakelijkheid van GrassPartners BV is steeds beperkt tot het bedrag van de dekking onder de door GrassPartners BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 2. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens Grass Partners BV (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricagefouten.
 3. Ingeval van reclame zijn wij, indien er sprake is van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 , uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
  a. (kosteloos) herstel van gebreken;
  b. Levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
  Terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan te kopen gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst;
 4. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
 5. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande is GrassPartners BV niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke leveringen, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 6. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. GrassPartners BV is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
 7. De koper is gehouden GrassPartners BV te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

  ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID
 1. De door GrassPartners B.V geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Naar keuze van GrassPartners BV kan van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichting geëist worden.
 2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.
 4. Indien ten gevolge van bewerking of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de bewerking of verwerking.
 5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren tegen de verkoopwaarde en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.
 7. De door de verkoper geleverde goederen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder de eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

  ARTIKEL 9. BETALING
 1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek, verrekening of korting . Betaling dient plaats te vinden bij opdracht (tenzij anders overeengekomen) door overmaking van het totale factuurbedrag op onze bankrekening. De dag van creditering van onze bankrekening geldt als de dag van betaling.
 2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. GrassPartners BV heeft het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al haar overige rechten uit de wet voortvloeiend.
 3. GrassPartners BV is gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen vooruitbetaling of zekerheidstelling voor tijdige betaling te verlangen. Indien koper daaraan niet tijdig voldoet is GrassPartners BV gerechtigd haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door GrassPartners B.V verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 4. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij dat aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per maand, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
 5. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,- alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepaling tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 6. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 8. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

  ARTIKEL 10. OVERMACHT

  Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat onverkorte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Grass Partners BV kan worden gevergd . Onder overmacht wordt ook verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek of tekort aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf en/of onze toeleveranciers, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-)instanties. Indien GrassPartners BV door overmacht in de hier bedoelde zin haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht is GrassPartners BV niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij.

  ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT

  Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  ARTIKEL 12. GESCHILLENBESLECHTING

  Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door een bevoegde rechter van de rechtbank Zwolle.